اشرافیت و تجمل‌گرایی: بخش‌هایی از شرح المیزان ـ سوره قصص