نگاهی به تفسیر سوره قصص بر اساس کتاب المیزان – فایل صوتی جلسه ۲ مرداد ۸۲

نگاهی به تفسیر سوره قصص بر اساس کتاب المیزان – ۸۲/۰۵/۰۲

فایل صوتی