کتاب‌ها

معرفی کتاب «ایستاده در باد؛ نگاهی به تفسیر سوره احزاب» از مجموعه کتاب‌های «اندیشه‌های دوران در میزان»

بسم الله الرحمن الرحیم

ایستاده در بادآﺳﻤﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻪ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ و ﻏﺒﺎرآﻟﻮد ﻣﯽ‌ﺷﻮد، اﺑﺮهای ﺗﯿﺮه ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﻣﯽ‌ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ؛ اﺳﻢ‌های ﺑﺰرگ ﺑﺎ هم ﺑﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﯽ‌ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺗﻮ ﻣﺎت و مبهوت ﻣﯽﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزار ﺣﺮف‌های نفهیدنی و ﺟﺪال‌های ﺗﻤﺎﻣﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ، ﺣﻖ را ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮد!
«اﯾﺴﺘﺎده در ﺑﺎد» در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وارد ﻣﻌﺮکۀ ﺑﺎﻃﻞهای ﺑﺰک ﺷﺪه و ﺣﻖ‌های در ﻣﺤﺎق اﻓﺘﺎده ﻣﯽ‌ﺷﻮد؛ دﺳﺖهای ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ مهرﺑﺎﻧﯽ -و اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺪﯾّﺖ- در دﺳﺖهای ﻗﺮآن ﻣﯽﮔﺬارد. ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ همراه ﻣﯽﺷﻮی، ﻧﮕﺎه ﺗﻔﺴﯿﺮی اﺻﯿﻠﯽ را ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽهای زﺑﺎﻧﯽ و ﮐﻼﻣﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن را در روزﮔﺎر ﺧﻮد و ﺑﺮای روزﮔﺎر ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
«اﯾﺴﺘﺎده در ﺑﺎد» در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺳؤال‌های اﻣﺮوز ﻣﺎﺳﺖ؛ ﺑﺎ همان زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽفهمیم، ﺑﺎ همان ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺧﺮدورزی و ﺷﻔّﺎﻓﯿّﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﺻﻠﯽ زﻣﺎنۀ ﻣﺎﺳﺖ…

هم اکنون چاپ چهارم کتاب (سال ۱۴۰۱) با ۶۱۸ صفحه و در دو قالب جلد سخت به قیمت ۲۵۰٫۰۰۰ تومان و جلد شومیز به قیمت ۲۰۰٫۰۰۰ تومان منتشر گردید. برای خرید کتاب می‌توانید به آدرس‌های ذیل مراجعه نمایید.

۱- دفتر بنیاد توسعه فردا
تهران، خیابان فلسطین جنوبی، پایینتر از خیابان جمهوری اسلامی، بن بست انیس، پلاک ۱۲، طبقه سوم
شماره تماس: ۶۶۱۷۷۰۸۵ (لطفا قبل از مراجعه حضوری، تماس گرفته شود.)

۲- فروشگاه ترنجستان بهشت:
خیابان دکتر شریعتی، روبروی بیمارستان مفید، نبش کوچه بهشت آسا، پلاک ۱۱۲۳
شماره تماس: ۲۲۸۷۸۷۲۶

۳- فروشگاه جهاد دانشگاهی(کتاب شانزده):
خیابان انقلاب اسلامی، بین چهاراه ولیعصر و خیابان فلسطین، جنب پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
شماره تماس: ۶۶۴۸۷۶۲۵

۴- خرید اینترنتی از فروشگاه جهاد دانشگاهی با جلد گالینگور و قیمت ۲۵۰٫۰۰۰ تومان

۵ خرید اینترنتی از فروشگاه جهاد دانشگاهی با جلد شومیز و قیمت ۲۰۰٫۰۰۰ تومان

۶- خرید اینترنتی از سایت پاتوق کتاب فردا