نگاهی به تفسیر سوره قصص بر اساس کتاب المیزان – فایل صوتی جلسه ۱۹ تیر ۸۲

نگاهی به تفسیر سوره قصص بر اساس کتاب المیزان – ۸۲/۰۴/۱۹

فایل صوتی