نگاهی به تفسیر سوره قصص بر اساس کتاب المیزان – فایل صوتی جلسه ۹ مرداد ۸۲

نگاهی به تفسیر سوره قصص بر اساس کتاب المیزان – ۸۲/۰۵/۰۹

فایل صوتی