چراغ نهم _ مکن باور! که نیرنگ است نیرنگ

چراغ نهم از سلسله مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب» با عنوان «مکن باور! که نیرنگ است نیرنگ» پیش روی شماست.
گفتیم که نمی‌توان از کسـی خواست تـا هنگـام روبـرو شدن با دگراندیشان و مخالفان فکری خود، برپایـه چیـزی بـه‌جـز باورهـا و اعتقـاداتش، تصـمیم‌گیـری کند. در این مقاله با اشاره به آیات قرآن کریم و سیره پیامبر ـ صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم ـ و اهل بیت ـ علیهم‌السلام ـ به تهمت مشخصی که لیبـرال‌هـا و سـکولارها بـه اسـلام نسبت می‌دهند پاسخ می‌دهیم: «آیا ایـدئولوژی اسـلامی، همیشـه و در هرشـرایطی، بـه دنبـال حـذف خشـونت‌آمیـز مخالفان و دگراندیشان است؟»

مقدمه چراغ نهم

متن مقاله چراغ نهم (مکن باور! که نیرنگ است نیرنگ)

سایر مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب»