چراغ هفتم _ اشتباه نکن! آنها دین ترا نشانه رفته‎‌اند، نه فقط حکومت ترا

چراغ هفتم از سلسله مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب» با عنوان «اشتباه نکن! آن‌ها دین ترا نشانه رفته‌اند، نه فقط حکومت ترا» پیش روی شماست.
در مقالات گذشـته، بـه ایـن نکته اشـاره شد کـه مسئله «بحران مشروعیت در نظام جمهوری اسلامی» و مغالطه «فارغ شدن از ایدئولوژی‌ها» نه فقط نظام سیاسی ما، که درحقیقت دین و دیانت مردم ما را نشانه رفته است. در این مقالـه، پرسش محوری ما این است که چگونه می‌توان مسلمان بود، و فارغ از ایدئولوژی، حوزه دخالت دین در زندگی را مشخص کرد؟

مقدمه مقاله هفتم

متن مقاله چراغ هفتم (اشتباه نکن! آنها دین ترا نشانه رفته‎‌اند، نه فقط حکومت ترا)

پیوست مقاله: فرزندان امام

سایر مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب»