چراغ هفدهم _ استحمار بشریت از محیط کار تا اتاق خواب

چراغ هفدهم از سلسله مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب» با عنوان «استحمار بشریت از محیط کار تا اتاق خواب» پیش روی شماست.
در مقاله‌های قبلی به اینجا رسیدیم که مشروعیت مورد نظر در نظام‌هـای لیبـرال دموکراسـی، مبتنـی بـر حـذف هرگونـه «جهان‌بینی» و «جلب عملی رضـایت انسـان‌هـا» در زندگی است. در این چراغ، درباره این پرسش تأمل می‌کنیم که چگونه حکومت‌های لیبرال می‌توانند رضایت افراد را با حذف جهان‌بینی جلب ‌کنند؟!

مقدمه چراغ هفدهم

متن مقاله چراغ هفدهم (استحمار بشریت از محیط کار تا اتاق خواب)

پیوست: فرصت ماه مبارک رمضان

سایر مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب»