چراغ شانزدهم _ سند مظلومیت انقلاب

چراغ شانزدهم از سلسله مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب» با عنوان «سند مظلومیت انقلاب» پیش روی شماست.
در مقاله‌های قبـلی اشاره کردیم کـه از نگـاه طرفداران لیبرالیزم، دو شرط «مشـروعیت» یـک نظـام سیاسـی، ایـدئولوژیک نبـودن و مقبولیت داشتن در نزد اکثریت مردم است. در این چراغ نشان می‌دهیم که چرا لیبرال‌ها نمی‌توانند بـا کمـک دلایـل منطقـی، مشـروعیت نظـام سیاسـی خـود را تـأمین کننـد و بـرای توجیـه مشـروعیت خود سعی می‌کنند نـوعی «رضـایت عمومی» برای اکثریت مردم ایجاد کنند.

مقدمه چراغ شانزدهم

متن مقاله شانزدهم (سند مظلومیت انقلاب)

سایر مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب»