چراغ پانزدهم _ اکثریت؛ اما نه هر اکثریتی!

چراغ پانزدهم از سلسله مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب» با عنوان «اکثریت؛ اما نه هر اکثریتی!» پیش روی شماست.
این مقاله با ارائه نمونه‌هایی از الگوهای رفتاری برخی از دولت‌ها، نشان می‌دهد که نظام‌های لیبرال، چگونه همچون ایدئولوژیک‌ترین جوامع ـ و حتی سخت‌گیرانه‌تر از آنها ـ خط‌قرمزهایی دارند که به‌هیچ‌وجه از آن عبور نمی‌کنند. در این مقاله ضمن طرح این مطلب، به پرسش‌های مهم زیر هم، پرداخته می‌شود:
– آیا نظام‌های لیبرالیستی، در هر شرایطی حاضرند رأی اکثریت مردم را درنظر گرفته و بپذیرند؟
– آیا به لحاظ منطقی می‌توان هم از نگاه‌های لیبرالیستی پیروی کرد و هم ادعای پیروی از خط امام خمینی را داشت؟
– در نظام‌های لیبرال، شرط مشروعیت داشتن رفتارهای سیاسی و اجتماعی چیست؟

مقدمه چراغ پانزدهم

متن مقاله چراغ پانزدهم (اکثریت؛ اما نه هر اکثریتی!)

سایر مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب»