چراغ چهاردهم _ سلاح‌های مخفی ما و خط قرمزهای نامرئی آنها

چراغ چهاردهم از سلسله مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب» با عنوان «سلاح‌های مخفی ما و خط قرمزهای نامرئی آنها» پیش روی شماست.
در این چراغ با ذکر مثال‌هایی از روزگار امروز، نشان می‌دهیم کـه نظـام‌هـای لیبرال، مثـل هرنظـام دیگـری؛ خط قرمـزهایی دارند که به‌هیچ وجه از آن عدول نمی‌کنند. در جوامع لیبـرال، پایبنـدی بـه اصـول لیبرالیـزم، یـک اصـل اساسـی و خط قرمزی است کـه دقیقـا کـارکرد یـک ایـدئولوژی تمـام عیـار را دارد.

مقدمه چراغ چهاردهم

متن مقاله چراغ چهاردهم (سلاح‌های مخفی ما و خط قرمزهای نامرئی آنها)

سایر مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب»