چراغ سیزدهم _ خام‌اندیشی و محال‌اندیشی لیبرال‌ها

چراغ سیزدهم از سلسله مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب» با عنوان «خام‌اندیشی و محال‌اندیشی لیبرال‌ها» پیش روی شماست.
در این چراغ، برخـورد لیبـرال‌هـا بـا مسـئله «مشـروعیت» و نـوع موضـع‌گیـری آن‌هـا را در قبـال جوامعی که همچون خودشان به لیبرالیزم اعتقاد ندارنـد، تحلیـل می‌کنـیم. با ذکر برخی مثال‌‌ها نشان می‌دهیم که چطور لیبـرال‌هـا، بـا بهـره‌گیری از تمـامی روش‌هـای نـرم، سـعی می‌کنند مفاهیمی از نوع حقوق بشر، نظم نـوین جهـانی، سـبک زنـدگی غربـی، جهـانی‌سـازی اقتصـاد، و ده‌ها عنوان دیگر را به جوامع و ملت‌های دیگر تحمیـل کننـد.

مقدمه چراغ سیزدهم

متن مقاله چراغ سیزدهم (خام‌اندیشی و محال‌اندیشی لیبرال‌ها)

پیوست یک: ایران و استراتژی هسته‌ای

پیوست دو: ایران و اسرائیل

پیوست سه: ایران از دریچه چشم اعراب

پیوست چهار: عقلانیت اعراب

پیوست پنج: قدرت ایران

سایر مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب»