چراغ دوازدهم _ یا شلاق نمی‌دانی چیست و یا هزار نمی‌دانی که چند است

چراغ دوازدهم از سلسله مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب» با عنوان «یا شلاق نمی‌دانی چیست و یا هزار نمی‌دانی که چند است» پیش روی شماست.
درمقالات قبل گفتیم طرفـداران لیبرالیـزم بـر ایـن باورنـد کـه: «بایـد جامعـه را فـارغ از هرگونـه جهـان‌بینـی و ایـدئولوژی، مهندسی کرد!» در این مقاله، توضیح می‌دهیم که باور آنها دارای یـک پارادوکس منطقی و یک تناقض عمیق فلسـفی اسـت و آنها ـ چه بخواهند و چه نخواهند ـ خودشان دقیقا گرفتار همان ایراداتی هستند که به دیگران می‌گیرند.

مقدمه چراغ دوازدهم

متن مقاله چراغ دوازدهم (یا شلاق نمی‌دانی چیست و یا هزار نمی‌دانی که چند است)

سایر مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب»