چراغ یازدهم _ فحاشی‌های مدرن

چراغ یازدهم از سلسله مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب» با عنوان «فحاشی‌های مدرن» پیش روی شماست.
درمقاله‌های قبلی، به‌روشنی نشان دادیم کـه بحـث دربـاره «مشروعیت» یک حکومت، اساسا یک بحث «ایدئولوژیک» است. در این چراغ، نظرگـاه دیگـری بـه مسـئله مشـروعیت، بـه نـام لیبرالیـزم را بررسی می‌کنیم و درباره پرسش‌های زیر تأمل می‌کنیم:
– جوهره فکری تمدن امروز غرب ـ لیبرالیزم ـ چیست؟
– از نظر لیبـرال‌ها، بـرای مشـروعیت یـک نظـام سیاسـی، چه شرایطی باید محقق شود؟

مقدمه چراغ یازدهم

متن مقاله چراغ یازدهم (فحاشی‌های مدرن)

سایر مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب»