چراغ دهم _ علی هنوز به محراب حق اذان دارد

چراغ دهم از سلسله مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب» با عنوان «علی هنوز به محراب حق اذان دارد» پیش روی شماست.
در مقالات گذشته، به اینجا رسیدیم که بدون داشتن جهان‌بینی و ایدئولوژی برآمده از آن، نمی‌توانیم درباره درستی یا نادرستی تصمیماتمان، توجیه عقلانی و منطقی ارائه کنیم و طرفداران لیبرالیزم با سـر دادن شـعار ایـدئولوژی‌زدایـی، به دنبال ایدئولوژی‌زدایی نیستند، بلکه آنها به‌دنبال عوض‌کردن ایدئولوژی ما هستند. حال آنکه اسلام یک ایدئولوژی همه جانبه برای تمام سطوح زندگی پیشنهاد می کند. در این چراغ خواهیم دید که ما دربرابر این تضاد و تقابل، بر سر یک دوراهی ایستاده‌ایم. چه کار باید بکنیم؟ چه کار می‌توانیم بکنیم؟ بهترین راه چیست؟

مقدمه چراغ دهم

متن مقاله چراغ دهم (علی هنوز به محراب حق اذان دارد)

سایر مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب»