چراغ هشتم _ پایین شعر من، امضا نمی‌کنی؟

چراغ هشتم از سلسله مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب» با عنوان «پایین شعر من، امضا نمی‌کنی؟» پیش روی شماست.
در چراغ‌های قبلی، به مغالطه «جدایی دین از سیاست» (و ساحت زندگی دنیایی) پرداختیم. در این مقاله به این مغالطه می‌پردازیم که «دخالت ادیان یا ایدئولوژی‌ها در صحنه سیاست و اجتماع، زمینه‌ساز بروز خشونت می‌شود»، سپس به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم:
– لیبرال‌ها بـا کسـانی کـه معتقـد نیسـتند بایـد دیـن و ایـدئولوژی را از صحنه سیاست و اجتماع بیرون گذاشت، چگونه رفتار می‌کنند؟
– آیـا لیبرال‌ها اجـازه مـی‌دهنـد که دیگران براسـاس دیـن و ایدئولوژی خود در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی حاضر شـوند، یـا خیر؟
– هنگـام روبـرو شدن با دگراندیشان و مخالفان فکری، بر اساس چه اصولی باید عمل کنیم؟

مقدمه چراغ هشتم

متن مقاله چراغ هشتم (پایین شعر من، امضا نمی‌کنی؟)

سایر مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب»