چراغ ششم _ خرافه‌های مدرن در مغالطه چهارشنبه‌های سفید

چراغ ششم از سلسله مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب» با عنوان «خرافه‌های مدرن در مغالطه چهارشنبه‌های سفید» پیش روی شماست.
در ادامه بحث مشروعیت و مغالطاتی که در اطراف آن وجود دارد، به این موضوع رسیدیم که «آیا نظام‌های لیبرالیستی واقعا غیر ایدئولوژیک رفتار می‌کنند؟» در این چراغ، با چند پرسش ساده در قبال ادعاهای طرفداران لیبرالیزم، بحث را پیش می‌بریم:
– آیا برهنگی ـ یعنی در ملاء عام، لباس را درآوردن ـ مخلّ آزادی دیگران هست یا نه؟ آیا تصمیم‌گیری درباره میزان برهنگی یا بی‌حجابی، خودش عین ایدئولوژیک بودن نیست؟
– چرا نباید برای تعیین حقوق اجتماعی انسان‌ها، زندگی اخروی آنها را نیز لحاظ کرد؟

مقدمه چراغ ششم

متن مقاله چراغ ششم (خرافه‌های مدرن در مغالطه چهارشنبه‌های سفید)

سایر مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب»