چراغ چهارم _ الاغی که از شیر فرار می‌کند!

چراغ چهارم از سلسله مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب» با عنوان «الاغی که از شیر فرار می‌کند!» پیش روی شماست.
مـا بحثمـان را از تعریـف «مفهـوم مشـروعیت» آغـاز کـردیم و نشـان دادیـم اولـین مغالطـه از آنجایی نشأت گرفته که عده‌ای میـان «مفهـوم مشـروعیت» و «مصـداق و مـلاک» آن خلـط کـرده‌انـد. در این مقاله به این پرسش اساسی پاسخ می‌دهیم که: از کجا و برمبنای چه استدلالی می‌توان ملاک صحیحی برای مشروعیت پیدا کرد؟

مقدمه چراغ چهارم

متن مقاله چراغ چهارم (الاغی که از شیر فرار می‌کند!)

سایر مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب»