چراغ اول ـ فتنه لازم نیست حتما در خیابان بوده باشد

چراغ اول از سلسله مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب» با عنوان «فتنه لازم نیست حتما در خیابان بوده باشد» پیش روی شماست.
در این مقاله پیرامون این پرسش کلیدی که: «آیا حکومت‌ها می‌توانند فارغ از ارزش‌ها باشند؟» سخن گفته، و بر پرسش‌های زیر نیز تأملی می‌کنیم:
– آیا می‌توانیم بخاطر برخی رفتارهای نادرستی که به بهانه جهت‌گیری ارزشی در یک جامعه اتفاق افتاده، فارغ از ایدئولوژی حکومت کنیم و عمل به دستورات دینمان را در امر حکومت رها کنیم؟
– رفتار حکومت‌های لیبرال در غرب، همواره درست بوده است؟
– آیا می‌توانیم بدون در نظر گرفتن یک نظام ارزشی، درستی یا نادرستی رفتار حکومت‌ها را تشخیص دهیم؟

مقدمه چراغ اول

متن مقاله چراغ اول (فتنه لازم نیست حتما در خیابان بوده باشد)

سایر مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب»