چراغ دوم ـ جدال با مدعی

چراغ دوم از سلسله مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب» با عنوان «جدال با مدعی» پیش روی شماست.
در این چراغ به سؤالی مهم می‌پردازیم: آیا می‌توان بدون معلوم کردن جهان بینی و نظام ارزشی، درباره «نظام سیاسی مطلوب» گفتگو کرد و به نتیجه رسید؟
ضمنا درباره برخی مسائل روز، در موضوعاتی نظیر اعتراضات مردمی، آزادی بیان و شفافیت، و عدالت در کشورهای غربی و نظام جمهوری اسلامی ایران، تأمل می‌کنیم.

مقدمه مقاله دوم

متن مقاله دوم (جدال با مدعی)

سایر مقالات «چهل چراغ نذر چهل سالگی انقلاب»