نگاهی به تفسیر سوره طه بر اساس کتاب المیزان – فایل صوتی جلسه ۲۹ بهمن ۸۸

نگاهی به تفسیر سوره طه بر اساس کتاب المیزان – ۸۸/۱۱/۲۹

بخش اول
بخش دوم