انتشار چاپ جدید کتاب «ایستاده در باد؛ نگاهی به تفسیر سوره احزاب»

معرفی کتاب «ایستاده در باد؛ نگاهی به تفسیر سوره احزاب» از مجموعه کتاب‌های «اندیشه‌های دوران در میزان»

بسم الله الرحمن الرحیم

ایستاده در بادآﺳﻤﺎن اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻪ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ و ﻏﺒﺎرآﻟﻮد ﻣﯽ ﺷﻮد، اﺑﺮهای ﺗﯿﺮه ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ؛ اﺳﻢ‌های ﺑﺰرگ ﺑﺎ هم ﺑﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﻣﯽ‌ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﺗﻮ ﻣﺎت و مبهوت ﻣﯽﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزار ﺣﺮف‌های نفهیدنی و ﺟﺪال‌های ﺗﻤﺎﻣﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺣﻖ را ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﺮد!
«اﯾﺴﺘﺎده در ﺑﺎد» در ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وارد ﻣﻌﺮکۀ ﺑﺎﻃﻞهای ﺑﺰک ﺷﺪه و ﺣﻖ‌های در ﻣﺤﺎق اﻓﺘﺎده ﻣﯽ‌ﺷﻮد؛ دﺳﺖهای ﺗﻮ را ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ مهرﺑﺎﻧﯽ- و اﻟﺒﺘﻪ ﺟﺪﯾّﺖ- در دﺳﺖهای ﻗﺮآن ﻣﯽﮔﺬارد. ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ همراه ﻣﯽﺷﻮی، ﻧﮕﺎه ﺗﻔﺴﯿﺮی اﺻﯿﻠﯽ را ﻣﯽﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽهای زﺑﺎﻧﯽ و ﮐﻼﻣﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن را در روزﮔﺎر ﺧﻮد و ﺑﺮای روزﮔﺎر ﺧﻮد ﺑﺨﻮاﻧﺪ.
«اﯾﺴﺘﺎده در ﺑﺎد» در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺳﻮال‌های اﻣﺮوز ﻣﺎﺳﺖ؛ ﺑﺎ همان زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﯽفهمیم ﺑﺎ همان ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺧﺮدورزی و ﺷﻔّﺎﻓﯿّﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز اﺻﻠﯽ زﻣﺎنۀ ﻣﺎﺳﺖ…

هم اکنون چاپ چهارم کتاب (سال ۱۴۰۱) با ۶۱۸ صفحه و در دو قالب جلد سخت به قیمت ۲۵۰٫۰۰۰ تومان و جلد شومیز به قیمت ۲۰۰٫۰۰۰ تومان منتشر گردید. برای خرید کتاب می‌توانید به آدرس‌های ذیل مراجعه نمایید.

۱- دفتر بنیاد توسعه فردا
تهران، خیابان فلسطین جنوبی، پایینتر از خیابان جمهوری اسلامی، بن بست انیس، پلاک ۱۲، طبقه سوم
شماره تماس: ۶۶۱۷۷۰۸۵ (لطفا قبل از مراجعه حضوری، تماس گرفته شود.)

۲- فروشگاه ترنجستان بهشت:
خیابان دکتر شریعتی، روبروی بیمارستان مفید، نبش کوچه بهشت آسا، پلاک ۱۱۲۳
شماره تماس: ۲۲۸۷۸۷۲۶

۳- فروشگاه جهاد دانشگاهی(کتاب شانزده):
خیابان انقلاب اسلامی، بین چهاراه ولیعصر و خیابان فلسطین، جنب پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
شماره تماس: ۶۶۴۸۷۶۲۵

۴- خرید اینترنتی از فروشگاه جهاد دانشگاهی با جلد گالینگور و قیمت ۲۵۰٫۰۰۰ تومان

۵ خرید اینترنتی از فروشگاه جهاد دانشگاهی با جلد شومیز و قیمت ۲۰۰٫۰۰۰ تومان

۶- خرید اینترنتی از سایت پاتوق کتاب فردا