آرشیو صوتی جلسات حلقه
- جلسات نگاهی به تفسیر سوره طه بر اساس كتاب المیزان :
سال 88 سال 89 سال 90 سال 91 سال 92
سال 93 سال 94

............................................................................

-جلسات نگاهی به تفسیر سوره قصص بر اساس كتاب المیزان